< Vorige Column index Volgende >

Column: De woningmarkt kan van slot

Auteur: Peter Verleg
Datum: 08-06-2011

DE WONINGMARKT : ER IS EEN WERELD TE WINNEN………….!!

Het nieuws van de afgelopen week werd voornamelijk beheerst door de kwestie ‘Griekenland’ en door de massaal protesterende jongeren in Spanje. In de voorafgaande maanden bleek de houdbaarheidsdatum van de politieke systemen in verschillende Arabische landen overschreden. De beelden zijn genoegzaam bekend. Eén citaat in een landelijke krant vatte de onvrede van burgers kernachtig samen : “We zijn geen marionetten van banken en politici”. Opvallend is dat met name de jongeren in toenemende mate het initiatief nemen hun onvrede over de politiek te uiten. Het vertrouwen in de politiek staat voortdurend onder druk. Ook in democratisch Nederland. De financiële crisis en de economische recessie hebben het vertrouwen in bestuurders een stevige deuk bezorgd. Niet geheel ten onrechte. De aanleiding voor de protesten in Spanje en in de Arabische wereld is natuurlijk onvergelijkbaar met de onvrede en gelatenheid die in de Nederlandse samenleving heerst. Onderschatting van deze sentimenten draagt veel afbreukrisico in zich voor een kwalitatieve samenleving van betrokkenheid en participatie van burgers.

Francis Fukuyama - een Amerikaanse filosoof – onderkent in zijn meest recente boek het gevaar van een ontoegankelijke bestuursstijl. “Mensen willen hun eigen bestemming kunnen bepalen, ze willen als volwassenen worden behandeld die zelf beslissingen nemen. Het is de opdracht van de democratie om hieraan inhoud te geven. Burgerschap begint met de erkenning van het individu als politieke realiteit”. In deze context zijn Wijffels, Winsemius en Balkenende nog beter te begrijpen. Ook zij bepleiten een bezinning op de inrichting van de samenleving. Zij moedigen aan tot herstel van de dialoog tussen burgers en overheden en wijzen op de noodzaak van eigen verantwoordelijkheid en participatie : “Als mensen echt gehoord worden, kunnen grote groepen mensen in beweging komen”. Het is mijn overtuiging dat deze wijsheid van toepassing is in kleine en grote organisaties en in alle sectoren van de samenleving. Mensen vragen om ‘ruimte’, erkenning en willen serieus genomen worden.

Opmerkelijk in dit verband is dat uitgerekend Adri Duivensteijn – PvdA-wethouder in Almere – dit principe in de bouweconomie toepast. In een inspirerend betoog rekende hij onlangs op 1 mei af met de opvatting dat wonen van bovenaf geregeld moet worden. In zijn lezing “De burger als drager van ons woonbeleid” pleit hij voor een radicale stelselherziening. Met hem ben ik van mening dat de woonconsument beter verdient. De burger en in het bijzonder de woonconsument snakt naar beleid en maatregelen die een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in woningmarkt. Behalve met een cultuuromslag in bestuursstijl – waarin de dialoog herkenbaar is – heeft dit vooral te maken met transparante besluitvorming en communicatie. Er is een wereld te winnen…………. Indien :

  • Op korte termijn de oproep van Piet Moerland, bestuursvoorzitter van Rabobank Groep Nederland, gehonoreerd wordt om met een gezamenlijk initiatief de politiek te bewegen passende maatregelen voor de woningmarkt te nemen die leiden tot herstel van vertrouwen bij de woonconsument
  • Gemeenten hun grondprijsbeleid aanpassen aan de huidige marktomstandigheden
  • Gemeenten zich minder afhankelijk maken van stedenbouwkundigen en architecten wiens opvattingen leiden tot prijsverhogende effecten voor de woonconsument
  • Bij makelaars en woonconsumenten het realisme in de verkoopwaarde van het huis terugkeert: het huis brengt nu minder meer op.
  • Vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen op steun kan rekenen van ontwikkelaars, aannemers en gemeenten
  • Transparantie in besluitvorming en prijsvorming de vanzelfsprekende cultuur van de bouwsector en beslissers is
  • Het besef groei dat duurzaamheids- energiemaatregelen effectiever zijn door goede voorlichting aan de woonconsument
  • De bouwsector en gemeenten de bestuurlijke moed hebben de woonconsument serieus te nemen in woonwensen, budgetbeheersing en professionele dienstverlening
  • De banken gezamenlijk streven naar een minder rigide kredietverstrekkingsbeleid
  • De politiek besluit tot een integrale visie op de koop- en huurmarkt die leidt tot een stabiele en rechtvaardige woningmarkt

Het is tijd om de woningmarkt in beweging te krijgen door te veranderen. De verantwoordelijkheid daartoe ligt bij alle stakeholders in de sector die juist nu een unieke kans hebben het vertrouwen van de burger/woonconsument terug te winnen. SIR-55 levert vanuit haar missie en visie vanzelfsprekend een bijdrage aan de noodzakelijke en wenselijke cultuuromslag in samenwerking met gemeenten en marktpartijen. Er is een wereld te innen………………….!!..............................herstel van vertrouwen!!

Peter Verleg
Voorzitter SIR-55